dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Rejestracja i prowadzenie firmy

I Pakiet legislacyjny:
Ułatwienia przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 • Przeniesienie rejestracji działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego
  Funkcjonujące obecnie „jedno okienko” w urzędach miast (gmin) nie spełnia swojej funkcji, ponieważ przedsiębiorca musi często odwiedzić również urząd skarbowy, gdzie wybiera formę opodatkowania oraz ZUS, gdzie składa deklarację ubezpieczeniową.
  Po zmianie przedsiębiorca złoży komplet dokumentów w urzędzie skarbowym, który prześle je do pozostałych instytucji.
  (schemat obecnie funkcjonującego "jednego okienka" oraz nowe zasady rejestrowania działalności gospodarczej)
 • Obniżenie rangi numeru REGON w procesie rejestrowania działalności gospodarczej.
  Numer REGON byłby tylko wewnętrznym numerem identyfikacyjnym w urzędzie statystycznym. Natomiast osoby fizyczne i spółki osobowe nie miałyby obowiązku posługiwać się nim w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym.
 • Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
  Konieczne jest przyspieszenie prac nad internetową komunikacją między podatnikiem, a urzędem skarbowym. Pozwoli to usprawnić obrót oraz ograniczy zbędną biurokrację.
 • Wskazanie, który organ w ramach ZUS i NFZ ma wydawać wiążące interpretacje w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.
  Przez brak wyszczególnienia właściwego organu, urzędy odsyłają wnioski uznając się za niewłaściwe w sprawie. Proponuję, aby tym organem byli odpowiednio prezes ZUS i prezes NFZ lub wskazane przez nich osoby.
 • Możliwość wybrania formy opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym do 20 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności gospodarczej tj. w terminie wpłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.
  Obecnie przedsiębiorca dokonuje wyboru przed dniem rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania przychodu. Wydłużenie terminu pozwoli przedsiębiorcy dokładniej przemyśleć swój wybór, który w przyszłości wpłynie na wysokość przyszłego podatku oraz na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w przypadku wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy.
 • Umożliwienie rejestracji spółek z udziałem kapitału zagranicznego bezpośrednio w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (tzw. „dużych urzędach”).
  Podmioty powiązane z kapitałem zagranicznym rejestrują się początkowo w zwykłym, właściwym dla siedziby podatnika, urzędzie skarbowym, a z początkiem następnego roku przerejestrowują się do "dużego urzędu". Wiąże się to z dodatkową pracą po stronie spółek i urzędów. Co drugi zagraniczny inwestor jako największą trudność w procesie rozpoczęcia działalności w Polsce wskazuje procedury związane z formalną rejestracją firmy. Zmiana ułatwi działalności takich spółek i jednocześnie usprawni działanie urzędów skarbowych.
 • Ułatwienie podatnikom uzyskania informacji o kontrahentach, celem uniknięcia transakcji z podmiotami nieistniejącymi.
  Aby podatnik otrzymał z urzędu skarbowego informację o kontrahencie, musi wykazać interes prawny, złożyć podanie i dokonać opłaty skarbowej, a na odpowiedź czeka 7 dni roboczych. Natomiast wiedza o partnerze biznesowym jest podstawą działalności gospodarczej, a niekiedy jedna nieudana transakcja z nieuczciwym kontrahentem może zagrozić prowadzonej działalności. Dlatego dostęp do informacji powinien być nieograniczony i natychmiastowy.
 • Ujednolicenie właściwości miejscowej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług według miejsca zamieszkania.
  Zasady, co do miejsca opodatkowania są uregulowane kompleksowo, ale skomplikowanie. Ujednolicenie właściwości miejscowej usprawni system opodatkowania, zlikwiduje liczne niejasności i zmniejszy obciążenie przedsiębiorcy, który rozliczenia podatkowe musi składać w dwóch różnych urzędach skarbowych.
 • Rejestracja kasy fiskalnej.
  Obecne przepisy nakazują dwukrotną rejestrację kas (w momencie uruchomienia pamięci fiskalnej kasy i przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania). Procedurę należy uprosić tak, aby zgłoszenie kasy fiskalnej było jednorazową czynnością.
   

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej na temat I pakietu legislacyjnego kliknij